Privacy Policy

 1. Wie wij zijn

  1. “Wij”, “ons” of “onze” betekent de organisator van de wedstrijd Love2Truck (hierna: de Wedstrijd). Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website.
  2. Deze privacy policy is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website alsook de organisatie van de wedstrijd Love2Truck.
  3. Onze website, www.love2truck.be, is eigendom van en wordt beheerd door WiMedia Comm.V., Tulpenlaan 26, 2840 Reet, BTW: BE 0831.719.570. De website wordt gehost door Edge.be NV, Oudesteenweg 87, 2060 Antwerpen, BE0459777624.
  4. Voor verdere informatie, verwijzen wij naar artikel 5 van deze Privacy Policy.
  5. Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.
  6. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van volgende manieren:
   (a) Per e-mail: naar privacy@love2truck.be, ter attentie van de Privacy Officer,
   (b) Per post: naar Love2Truck, ter attentie van de Privacy Officer, Tulpenlaan 26, 2840 Reet.
  7. Deze Privacy Policy werd laatst geüpdatet op 27 september 2021.
 2. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN VERZAMELEN

  1. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.
  2. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden, steeds binnen het kader van voornoemde wedstrijd:
   (a) Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op uw inschrijving, via e-mail, dan wel via telefoon. Uw e-mailadres zal ook worden opgenomen in onze database voor het versturen van e-mails met betrekking tot de organisatie van een volgende editie van de Wedstrijd.
   (b) Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel het supporteren van de website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen, en gezondheid van onze website.
   (c) Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het instellen van of het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.
  3. Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:
   (a) Contactgegevens: Indien u gebruikt maakt van het contactformulier, dan wordt u gevraagd volgende informatie te verstrekken: naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in te geven). Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
   (b) Wedstrijdgegevens: In het kader van uw deelname aan de Wedstrijd dient u tevens de volgende gegevens te verstrekken:
   • Checkbox rijbewijs C/CE
   • Hoeveel km per jaar de deelnemer rijdt in het kader van zijn beroep als vrachtwagenchauffeur;
   • Bedrijf waarvoor de deelnemer werkzaam is als vrachtwagenchauffeur;
   (c) Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacy Policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de website.
  4. De rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens is de toestemming van de deelnemer van de Wedstrijd.
  5. Indien de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming is, dan heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van uw toestemming.
  6. Indien de juridische basis voor de verwerking ons rechtmatig belang of publieke interest is, dan heeft u het recht om u te verzetten tegen de verwerking zoals uiteengezet in artikel 4 van deze Privacy Policy.
  7. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 2.2.
 3. Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijdering

  1. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bijgehouden dan noodzakelijk is om een specifiek doeleinde te behartigen. Omdat het evenwel niet mogelijk is om op voorhand een periode aan te duiden, zal de periode als volgt worden beslist:
   tot de start van de volgende editie van Love2Truck
  2. Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.
  3. Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.
 4. Uw rechten als individu

  1. Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.
  2. Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.
  3. Recht op inzage
  4. In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.
  5. U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopies verzoekt.
  6. Recht op verbetering
  7. Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.
  8. Recht op gegevenswissing / vergetelheid
  9. Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is, heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
   (a) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
   (b) U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
   (c) Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
   (d) Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;
  10. Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,
   (a) Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
   (b) Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
   (c) Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
   (d) Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,
   (e) Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  11. Recht op beperking van de verwerking
  12. U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:
   (a) U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
   (b) De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
   (c) Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,
   (d) U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.
  13. Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:
   (a) Met uw toestemming;
   (b) Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
   (c) Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,
   (d) Om redenen van openbaar belang.
  14. Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.
  15. Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit
  16. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doe naan de rechten en vrijheden van anderen.
  17. Recht van bezwaar
  18. U heeft te allen tijde het recht om – vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:
   (a) De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
   (b) De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.
  19. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.
  20. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  21. indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. In België kan je een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be), https://www.privacycommission.be/nl/contact.
 5. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

  1. Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen uw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
  2. Wij verkopen persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend als:
   • dit nodig is voor de uitvoering van het wedstrijdreglement;
   • Love2Truck een gerechtvaardigd belang heeft;
   • dit noodzakelijk is in verband met een vitaal belang;
   • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
   • of wanneer u toestemming hebt gegeven.
   Als één van deze gronden van toepassing zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan een of meerdere van onderstaande partijen.
   • Alle partnerbedrijven van Love2Truck. Deze staan vermeld in het wedstrijdreglement.
   • Edge.be NV
   Het kan gaan om één of meerdere van volgende persoonsgegevens:
   • De ingevulde wedstrijdgegevens (zie wedstrijdreglement);
   • De ongevallenstatistiek;
   • Gegevens vanuit het interview met de kandidaat en de eventuele werkgever (ronde 2).
  3. Onze website maakt gebruik van sociale media plugins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale media kanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media kanalen. Deze sociale media kanalen zijn (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+, Vimeo en Pinterest). Indien u op dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel. Namen van deelnemers (onderdeel type persoonsgegevens) kunnen via sociale media gepubliceerd worden (onderdeel verwerkingswijze) in het kader van het wedstrijdverloop en bekendmaking van de uitslag (doel van de verwerking).
  4. Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):
   (a) Facebook: http://facebook.com/about/privacy;
   (b) Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;
   (c) LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;
   (d) Twitter: http://twitter.com/privacy;
   (e) Google+: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/;
   (f) Vimeo: https://vimeo.com/privacy;
   (g) Pinterest: http://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.
 6. Doorgifte van persoonsgegevens

  1. Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.
  2. Wij verzekeren dat een doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land zal gebeuren met inachtneming van de nodige garanties.
  3. U gaat akkoord met de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land.
 7. Cookies

  1. Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookie policy: (LINK NAAR COOKIE POLICY).
 8. Aanpassingen aan de privacy policy

  1. Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de website.